Huurvoorwaarden - Voorwaarden verhuur.

1.   Annulering

a. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringdatum.

b. Bij annulering is de huurder verschuldigd:

-  tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom.

-  tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode:  50% van de huursom.

-  tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom.

-  vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom.

c. De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de camper voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. Als dat lukt, wordt de annuleringssom naar evenredigheid verminderd, onder aftrek van € 50,00 administratiekosten en de noodzakelijk gemaakte extra kosten.

d. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

2.   Verplichtingen verhuurder

De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen.

a. tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen;

b. in goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;

c. met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekje;

d. met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper;

e. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiele schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en of aanrijdingsschade.

f. De verhuurder zorgt voor een verzekering i.v.m. hulpverlening camper en huurders in Nederland en buitenland (Europa) in geval van pech.

g. De verhuurder zorgt voor de wettelijk verplichte WA-verzekering en een Volledig Casco-verzekering waarbij verhuur is toegestaan.

h. Indien de camper door schade niet verhuurd kan worden dan is de verhuurder hier niet aansprakelijk voor en krijgt de huurder direct zijn huurbedrag en borg terug, tenzij de huurder deze schade zelf heeft veroorzaakt.

3.   Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht:

a. de verschuldigde huur -resp. annuleringssom te voldoen, ook al gebruikt hij de camper niet of voor een kortere periode.

b. De camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen.

c. De instructies van de verhuurder op te volgen.

d. De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.

e. Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de genoemde gemachtigde bestuurder(s) de camper bestuurt, een ieder 3 jaar in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie B(E) en 25 jaar of ouder is.

4.  Tekortkoming

a. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo'n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.

b. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventuele betaalde huur- en borgsom geheel resp. gedeeltelijk. Bestaat de tekortkoming  uit het niet of niet tijdig afleveren van de camper dan heeft de huurder tevens recht op 10% van de huursom, behoudens het recht op volledige schadevergoeding, behalve als de tekortkoming niet aan de verhuurder is te wijten.

c. Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding door de huurder van:

1. € 230,- euro huursom per dag of gedeelte van een dag dat de camper te laat binnenkomt.

2. vergoeding van 15% over de oorspronkelijke huursom.

3. vergoeding van de door de verhuurder geleden materiele vermogensschade.

d. Overschrijding van de vooraf overeengekomen in de huursom begrepen kilometers i.v.t. zal een afrekening tot gevolg hebben conform de genoemde kilometerprijs.

e. Indien de overschrijding meer dan 1000 kilometer zal zijn ,dient de huurder dit vooraf kenbaar te maken en te betalen.

5.   Kosten

a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper o.a. brandstof, adblue, olie, reparatie banden, leges, boetes, gerechtskosten etc., komen voor rekening van de huurder.

b. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.

c. Ten alle tijde dient de huurder zich met de verhuurder in contact te stellen voor het oplossen van mechanische defecten. Het op eigener beweging laten herstellen van defecten leidt niet automatisch tot vergoeding door de verhuurder van de gemaakte kosten.

d. De na verkregen toestemming van de verhuurder gemaakte reparatiekosten worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota's, alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota's en of onderdelen ontslaat de verhuurder van plicht tot vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota's geschiedt tegen de  middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie.

Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de verhuurder vergoed.

6.   Schade

a. Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslagname of beschadiging van de camper, inventaris en toehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructie van de verhuurder.

Telefoonnummer verhuurder: 06-44534550.

b. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend of de schade wordt gedekt door een WA of Casco verzekering, welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn.

Huurder is aansprakelijk voor maximaal het eigen risico.

c. Indien inbeslagname plaats vindt door een overheid omdat naar de mening van de overheid met de camper verdovende middelen worden vervoerd of anderszins, al dan niet te kwader of goeder trouw, is de huurder verplicht  tot vergoeding van de volledige geleden materiele schade van de verhuurder. De door de verhuurder  te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

d. Het eigen risico bedraagt € 1000,= per schade en wordt verrekend met de borg. Onder schade wordt verstaan  alle schade aan de camper veroorzaakt door bijvoorbeeld  o.a. ; takken ,hagel , stenen ,paaltjes, aanrijdingen, enz. enz..

7.   Definitief

De boeking is pas definitief na de vereiste aanbetaling conform de factuur, en de huurder verklaart daarmee bekend te zijn en akkoord te gaan met de boeking- en betalingsvoorwaarden van de verhuurder  en daarvan een exemplaar te hebben ontvangen.

8.   Betalingen

De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden nota. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden:

a. Direct na boeking 50% van het op de factuur vermelde huurbedrag. 

b. Het restant van de huursom,  uiterlijk vijf weken voor de aanvang van de huurperiode.

c. De borgsom van € 1000,- dient uiterlijk bij vertrek op rekening van verhuurder te zijn bijgeschreven of contant te worden voldaan.

d De verhuurder dient op de in de nota genoemde data over de betaling te kunnen beschikken.

e. Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan verhuurder besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten (gerechtelijke - of buitengerechtelijke kosten alsmede de verschuldigde wettelijke rente) komen geheel voor rekening van de huurder. De verhuurder behoudt ten alle tijde het recht om alsdan de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter en conform artikel 1 van de gedeponeerde voorwaarden de afwikkeling te doen plaats vinden.

f. Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen acht weken voor de vertrekdatum is de huursom ineens verschuldigd, samen met de borgsom. De betaling dient alsdan direct na de boeking te worden voldaan.

g. De verhuurder zal bij terugkomst en bij geen schade direct 750 euro (3/4 borgsom) via de bank terugstorten en na 4 weken doch uiterlijk binnen 6 weken, de resterende borgsom verminderd met eventuele boetes en of andere kosten terugstorten.

9.   Algemeen

a. Afwijkingen van het huurcontract en de  voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door de verhuurder en de huurder zijn overeengekomen.

b. Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de huurder en de verhuurder worden overeengekomen.

c. Het door de huurder ingevulde en ondertekende boekingsformulier wordt geacht een geheel te vormen met het door de huurder ondertekende huurcontract/voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.

10.  Schoonmaken

a.   De camper wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:

- buitenzijde schoon

- binnenzijde schoon

- volle brandstoftank

- lege vuilwatertank

- lege schoonwatertank

- lege toilettank

- schone koelkast

- schone toiletruimte

ER MAG IN DE CAMPER NIET WORDEN GEROOKT !

HUISDIEREN MOGEN UITSLUITND IN DE CAMPER NA TOESTEMMING VAN VERHUURDER.

Bij overtreding hiervan wordt minimaal € 500,= in rekening gebracht,

en verrekend met de borg.

b.  De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de kampeerauto heeft ontvangen. Indien de huurder niet voldoet aan de door verhuurder gestelde eisen gelden de volgende schoonmaakkosten:

- Vuilwatertank niet geleegd  €  25,00

- Toilettank niet geleegd €  50,00

- Toilet/Doucheruimte binnen niet gereinigd  €  50,00

- Binnenzijde niet gereinigd   €  75,00

- Buitenzijde niet gereinigd    €  75,00

- Gascomfort/spoelbak niet gereinigd   €  15,00

- Koelkast niet gereinigd  €  20,00

- Bekleding niet gereinigd  €  70,00

Tevens zal ten alle tijde € 25,00 handelingskosten in rekening worden gebracht. Bovenstaande kosten kunnen cumuleren.

c. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn kunnen de vervangingskosten in rekening worden gebracht.

d. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades tijdens de huurperiode, of kilometer overschrijding zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan de verhuurder ter hand stellen (contant of cheques).

Mocht er zich iets voordoen wat gevolgen kan hebben voor de volgende huurder verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen, zodat wij actie kunnen ondernemen om de nadelen voor de volgende huurder te beperken.

Dit is het einde van de verhuurafspraken (huurvoorwaarden).

Deel deze pagina